Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2011

Δόθηκε άδεια για σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη

Πρόκειται για επένδυση που αγγίζει τα 300 εκ. ευρώ.
Άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) χορήγησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στην εταιρεία «GASTRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» (Όμιλος Κοπελούζου) συνολικού ύψους επένδυσης 297.700.000 ευρώ που θα κατασκευαστεί μέσα στους επόμενους 48 μήνες.
Σύμφωνα με την απόφαση, ο ΑΣΦΑ αφορά υπεράκτιο σταθμό υποδοχής, προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο Θρακικό Πέλαγος, 22 χλμ. νοτιοδυτικά του λιμένα της Αλεξανδρούπολης και σε απόσταση 10 χλμ. από την ακτή, καθώς και τον αγωγό σύνδεσης αυτού με το σύστημα φυσικού αερίου.
Η εταιρεία πληρεί τις προϋποθέσεις και όπως αναφέρεται στην απόφαση: ''από την εξέταση των στοιχείων του υποβληθέντος φακέλου, διαπιστώνεται ότι το προτεινόμενο ΑΣΦΑ θα συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο, ως νέα υποδομή με δυνατότητα εισαγωγής φυσικού αερίου στη χώρα από διαφοροποιημένες, σε σχέση με τις υφιστάμενες, πηγές ενώ από το υποβληθέν επιχειρησιακό σχέδιο, διαπιστώνεται ότι το προτεινόμενο ΑΣΦΑ προβλέπεται να εξυπηρετήσει και νέα ζήτηση φυσικού αερίου στην ελληνική επικράτεια, η οποία θα προέλθει κυρίως από νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Παράλληλα, τμήμα των διακινούμενων μέσω του ΑΣΦΑ ποσοτήτων φυσικού αερίου προορίζεται για εξαγωγή προς την βουλγαρική αγορά φυσικού αερίου''.
Σημειώνεται ότι στο σύστημα θα παρέχεται και η δυνατότητα πρόσβασης τρίτων κατά τρόπο άμεσο και οικονομικό χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών, ''συνεπώς εκτιμάται ότι η λειτουργία του ΑΣΦΑ θα συμβάλει στην ενίσχυση του ελεύθερου ανταγωνισμού, αφενός μέσω της δυνατότητας εισαγωγής φυσικού αερίου στη χώρα από εναλλακτικές πηγές και αφετέρου μέσω της δυνατότητας δραστηριοποίησης νέων συμμετεχόντων στην αγορά φυσικού αερίου, υπό καθεστώς ρυθμιζόμενης πρόσβασης τρίτων στο ΑΣΦΑ''.
Από την εξέταση των στοιχείων του υποβληθέντος φακέλου προκύπτει ότι το συνολικό ύψος της επένδυσης υπολογίζεται στα 297.700.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του κόστους χρηματοδότησης της κατασκευής. Η επένδυση θα χρηματοδοτηθεί κατά 31% με ίδια κεφάλαια (92.700.000 ευρώ), κατά 40% με δανειακά κεφάλαια (120.000.000 ευρώ) και κατά 29% με επιχορήγηση (85.000.000 ευρώ).
Η εισφορά ιδίων κεφαλαίων θα γίνει από τον Όμιλο Κοπελούζου, ο οποίος, κατά δήλωσή του, θα υποστηρίξει την GASTRADE οικονομικά και τεχνικά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας χρηματοδότησης του έργου τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο αίτησης της εταιρείας GASTRADE, οι πόροι που βρίσκονται στη διάθεση της εταιρείας μέσω του Ομίλου Κοπελούζου (τραπεζικές πιστοδοτήσεις, τραπεζικές καταθέσεις μετόχων, ταμειακά διαθέσιμα συγγενών εταιρειών, εμπορικά ακίνητα) υπερβαίνουν τους απαιτούμενους για τη χρηματοδότηση του έργου. Κατά δήλωση της εταιρείας, η υπόθεση κάλυψης του 29% του κόστους της επένδυσης με επιχορηγούμενα κεφάλαια, βασίζεται στο προηγούμενο ενεργειακών έργων ανάλογων με το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης, για τα οποία είτε έχει εγκριθεί επιχορήγηση μέσω του ΕΣΠΑ είτε έχουν ενταχθεί στις επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με ενεργειακά έργα. Εναλλακτικά, το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης δύναται να εξασφαλίσει χρηματοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3908/01.02.2011, ενώ σε περίπτωση που δε ληφθεί καμία επιχορήγηση, ο Όμιλος Κοπελούζου, κατά δήλωσή του, θα καλύψει το αντίστοιχο ποσό.
Στο μεταξύ επειδή, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της, η ΡΑΕ, δεν έχει την ειδική αρμοδιότητα να προβεί σε ένα συνολικό, εις βάθος και πολύπτυχο έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, και μάλιστα στο επίπεδο της γνωμοδότησης για την παροχή άδειας ΑΣΦΑ, ο εν λόγω έλεγχος αποτελεί αντικείμενο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που διενεργείται στο στάδιο έκδοσης άδειας εγκατάστασης.
Ωστόσο, η ΡΑΕ υποχρεούται κατά τη διαμόρφωση της γνώμης της, να λάβει υπόψη της την προστασία του περιβάλλοντος και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αξιολογούνται, όπως προκύπτουν εκ των προσκομισθέντων στοιχείων, βάσει και των γενικώς παραδεδεγμένων επιστημονικών στοιχείων και της αποκομισθείσης πείρας της ΡΑΕ. Εν προκειμένω, το προτεινόμενο ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης είναι σύνθετο βιομηχανικό έργο. Η εταιρεία GASTRADE A.E. υπέβαλλε στη ΡΑΕ εκτενή «Προκαταρκτική Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» όπου αναλύεται η επίδραση του προτεινόμενου ΑΣΦΑ στη δημόσια ασφάλεια, θαλάσσια κυκλοφορία, αισθητική, κλπ και αναφέρει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα λάβει η εταιρεία για την αποφυγή ή μείωση των συνεπειών στους περιβαλλοντικούς πόρους.
Συγκεκριμένα, το ΑΣΦΑ αποτελείται από:
Α. Τον Υπεράκτιο Πλωτό Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ ο οποίος περιλαμβάνει:
B. Τη διασύνδεση του Υπεράκτιου Πλωτού Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ).
www.kathimerini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου